Motorkhana 9th November 2014
Copyright © Tony Smyth